Giới thiệu phần mềm PQS

PQS (Plant Quarantine Services) là phần mềm hỗ trợ khách hàng thực hiện khai báo từ xa các thủ tục Kiểm dịch thực vật Xuất khẩu và Nhập khẩu. PQS hiện đang kết nối giữa Doanh nghiệp và Chi cục KDTV vùng IV, chưa kết nối với các đơn vị khác.

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn