Hỗ trợ

+ Hỗ trợ cài đặt, đăng ký, kích hoạt, cập nhật tài khoản PQS, khai báo hồ sơ xuất nhập khẩu: 0901742939 (Huệ).

+ Hỗ trợ khai báo các thông tin liên quan đến nghiệp vụ: C. Hoa ; A. Lộc ; C. Định ; A. Đông

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn