Quy trình nghiệp vụ

1. Sơ đồ Kiểm dịch thực vật Nhập khẩu

Sơ đồ KDTV NK

 

2. Sơ đồ Kiểm dịch thực vật Xuất khẩu / Tái xuất khẩu

Sơ đồ KDTV XK

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn