KIỂM DỊCH THỰC VẬT

+ Luật:

1. Luật Bảo vệ và KDTV số 41/2013/QH13 Tải về.

+ Nghị định:

1. Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 hướng dẫn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Tải về.

2. Nghị định 31/2016/NĐ-CP, ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng bảo vệ và kiểm dịch thực vật Tải về.

3. Nghị định 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Tải về.

4. Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới Tải về.

+ Thông tư: 

1. Thông tư 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam - Lào do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tải về.

2. Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 Ban hành bảng mã HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất nhập khẩu thuộc BNNPTNT quản lý Tải về.

3. Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT, ngày 14/11/2018, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 33/2014-TT-BNNPTNT Tải về.

4. Thông tư 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012 Hướng dẫn Hồ sơ nghiệp vụ KDTV (Hết hiệu lực một phần bởi TT 33-2014) Tải về.

5. Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Tải về.

6. Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và 20/2017/TT-BNNPTNT Tải về.

7. Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu Tải về.

8. Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tải về.

9. Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam Tải về.

10. Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam Tải về.

11. Thông tư 33/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp Tải về.
12. Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật Tải về.
13. Thông tư 02/2018/TT-BCT về quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Tải về.
14. Thông tư 36/2014/TT-BNNPTNT về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam Tải về.
15. Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa Tải về.
16. Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Tải về.
17. Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Tải về.
18. Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam Tải về.
19. Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/09/2021 về bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn  Tải về.
20. Công văn số 65/BVTV-KD V/v thống nhất các chỉ tiêu tính phí kiểm dịch thực vật Tải về.

+ Thông báo:

1. Thông báo sâu bệnh số 30 và diện tích nhiễm sinh vật gây hại chủ yếu trên một số cây trồng (Từ ngày 24/7 đến ngày 1/8/2021) Tải về.

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn