KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI & THỨC ĂN THỦY SẢN

+ Luật:

1. Luật Chăn nuôi 2018 Tải về.

2. Luật Thủy sản 2017 Tải về.

3. Luật Quản lý ngoại thương 2017 Tải về.

4. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 Tải về.

+ Nghị định:

1. Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi Tải về.

2. Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi Tải về.

3. Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản Tải về.

4. Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương Tải về.

5. Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa Tải về.

6. Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Tải về.

+ Thông tư: 

1. Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tải về.

2. Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tải về.
3. Thông tư 06/2020/TT-BKHCN hướng dẫn và biện pháp thi hành Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP, 154/2018/NĐ-CP và 119/2017/NĐ-CP Tải về.

4. Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản Tải về

5. Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản Tải về.

6. Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Tải về.

+ Quyết định:

1. Quyết định 3585/QĐ-BNN-VP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về.

+ Thông báo:

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn